Regulamin sklepu
Zwroty i Reklamacje
Koszty i Czas Dostawy
Polityka Prywatności
 • Regulamin sklepu ankacyganka.pl

  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej  przez Annę Górską prowadzącą

  działalność gospodarczą pod firmą ankacyganka.pl Anna Górska, 83-010 Straszyn, ul. Andromedy 9, NIP 875-136-14-87 za

  pośrednictwem sklepu internetowego www.ankacyganka.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i

  warunki świadczenia przez Annę Górską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ankacyganka.pl Anna Górska, 83-010

  Straszyn, ul. Andromedy 9, NIP 875-136-14-87 usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

  § 1 Definicje

  1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem

  Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

  3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: a) General

  Logistics Systems Poland Sp. z o.o.

  4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie

  Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

  5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą

  elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

  6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej

  działalnością gospodarczą lub zawodową.

  7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po

  dokonaniu przez  Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia  Konta Klienta.

  8.  Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego  ustalone, składające się z ciągu znaków literowych,

  cyfrowych lub  innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta  w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym

  adresem poczty  elektronicznej Klienta.

  9.  Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub  jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której

  ustawa  przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu  działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą

  czynności  prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  zawodową.

  10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

  11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób  określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez

  Klienta ze  wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

  12. Sprzedawca – oznacza Annę Górską prowadzącą  działalność gospodarczą pod firmą ankacyganka.pl Anna Górska, 83-010

  Straszyn, ul. Andromedy 9, NIP 875-136-14-87 wpisaną do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej

  prowadzonej przez Ministra  Gospodarki, będącą  jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

  13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod  którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające

  w domenie www.ankacyganka.pl

  14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej  Sklepu,  mogący być

  przedmiotem Umowy sprzedaży.

  15. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające  Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji

  kierowanych  osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji  w przyszłości przez czas odpowiedni do celów,

  jakim te informacje  służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji  w niezmienionej postaci.

  16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na  odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między

  Klientem  a Sprzedawcą.

  § 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

  1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy,

  jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie

  Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji

  towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może

  następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

  2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem

  wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń

  internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka

  internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z

  włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256

  kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

  3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu,

  zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na

  celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy

  urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w

  oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce

  internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować

  utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

  4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem

  poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie

  przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

  5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego

  numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

  6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz  wykorzystywanie przez Klienta  Sklepu

  Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z

  prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

  7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać

  może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni

  stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.  W  szczególności  powinni  stosować

  programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z

  prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

  § 3 Rejestracja

  1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

  § 4 Zamówienia

  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a

  jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

  2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty

  elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

  3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na

  Stronie Internetowej Sklepu.

  4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar,

  którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO  KOSZYKA”  pod danym

  Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w

  „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy,

  wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do

  Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach

  jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

  5. Klient składający zamówienie  za  pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez

  Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez  telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru

  spośród Towarów  znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru  jaką chce zamówić. Następnie, po

  skompletowaniu całości  zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności,  a także wskazuje, wedle wyboru,

  swój adres poczty elektronicznej, albo adres korespondencyjny. Każdorazowo podczas składania przez  Klienta zamówienia

  przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu

  Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie  jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

  6.  Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany

  przez Klienta  adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację  zawierającą potwierdzenie  warunków  Umowy

  sprzedaży.  Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego  przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę,

  koszt Dostawy  i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany  jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

  7.  Klient  składający  zamówienie za pośrednictwem  poczty  elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez

  Sprzedawcę  na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do  Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę

  Towaru, kolor oraz jego  ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej  Sklepu.

  8.  Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której  mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi

  zwrotną  wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje  dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz

  możliwe formy  płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też  informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach

  jakie Klient  miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także  informację dla Klienta, że zawarcie przez

  niego Umowy sprzedaży za  pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek  zapłaty za zamówiony Towar.

  Na podstawie podanych przez  Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną

  do Sprzedawcy wskazując wybraną formę  płatności oraz sposób Dostawy.

  9.  Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta  oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących

  przedmiotem  zamówienia.

  10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez  Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego

  złożenia.

  11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca  przesyła na podany przez Klienta adres poczty

  elektronicznej  informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja  o przyjęciu zamówienia do realizacji jest

  oświadczeniem Sprzedawcy  o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta

  zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

  12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej  warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres

  poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta  podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

  § 5 Płatności

  1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym  Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji

  odnośnie  kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie  zobowiązany ponieść w związku z Umową

  sprzedaży, o których Klient  będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu  zamówienia.

  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione  Towary:

  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym  przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po

  przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia  zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po

  wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal (w tym  przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta

  zostanie po  przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia  zamówienia oraz po otrzymaniu przez

  Sprzedawcę informacji  z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);

  c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu  Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego

  wysyłka  zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę  potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

  3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany

  dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

  4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza

  Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub

  pisemnie. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie

  tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie

  płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od

  umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

  § 6 Dostawa

  1. Sprzedawca  realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

  3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od

  momentu dokonania płatności przez Klienta w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.

  4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od

  momentu zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

  5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

  6.  Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób  przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności

  pracownika  Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.  Klient ma również prawo żądać od pracownika

  Dostawcy spisania  właściwego protokołu.

  7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej  przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT

  obejmującą  dostarczane Towary.

  8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego  adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres

  Dostawy,  pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu  telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym

  Klient będzie  obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do  Sklepu Internetowego przez Dostawcę,

  Sprzedawca skontaktuje się  z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie  z Klientem termin i koszt

   

  Dostawy

  § 7 Rękojmia

  1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad  fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny

  względem  Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

  2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez

  nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma

  zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość

  obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę

  usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że

  doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych

  kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się

  wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie

  narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar

  wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może

  odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w

  sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z

  Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

  3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt

  dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

  4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania

  Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz

  termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może

  odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany

  Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o

  obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

  § 8 Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na

  adres Sprzedawcy.

  2. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy.

  3. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji

  związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

  4. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w

  szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.

  § 9 Gwarancja

  1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

  § 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania

  przyczyny.

  2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient

  może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy

  wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza  Klientowi  otrzymanie formularza  złożonego

  za pośrednictwem strony internetowej.

  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

  4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje

  wiązać.

  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o

  odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca

  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia

  przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób  dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób

  Dostawy  oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do  zwrotu Klientowi poniesionych przez niego

  dodatkowych kosztów.

  7.  Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak  nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym

  odstąpił od  Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie  Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem

  tego terminu.

  8.  W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

  9.  Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym  trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta

  o kosztach  zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

  10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru  będące wynikiem korzystania z niego w sposób

  wykraczający poza  sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania  Towaru.

  11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego  sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że

  Konsument wyraźnie  zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego  z żadnymi kosztami.

  § 11 Usługi nieodpłatne

  1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi  nieodpłatne:

  a) Formularz kontaktowy;

  b) Newsletter;

  c) Prowadzenie Konta Klienta.

  2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni  w tygodniu, 24 godziny na dobę.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,  form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do

  wybranych  wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób  właściwy dla zmiany Regulaminu.

  4. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą  formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu

  wiadomości do Sprzedawcy.

  5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest  w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania

  zapytań do  Sprzedawcy.

  6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi  swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym

  celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego

  formularza  rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną  na adres poczty elektronicznej podany w

  formularzu rejestracyjnym  potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą

  elektroniczną usługi Newsletter.

  7.  Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres  poczty elektronicznej, wiadomości w formie

  elektronicznej  zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie  Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest

  przez Sprzedawcę do  wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

  8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”,

  określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

  9.  Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania  Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem

  odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej  wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem

  aktywacji  odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

  § 12 Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem  danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania

  zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych

  okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

  2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą

  elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa

  lub zgody wyrażonej przez Klienta.

  3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony

  Danych Osobowych.

  4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie

  określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia

  złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

  5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

  6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku

  usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich

  należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do

  wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

  7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed

  nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

  8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

  9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie

  niezbędnym dla realizacji płatności firmie PayPal.

  § 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

  1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę  o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez

  podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez  drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz

  postanowień  poniżej.

  § 14 Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów

  zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca  ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego

  wyrządzenia  szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta  będącego Przedsiębiorcą.

  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej

  chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy  sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy

  polubownie.  Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych  na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo

  polskie.

  4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie

  możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych  mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych

  przekazywane  są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do

  realizacji przed  dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na  podstawie Regulaminu, który obowiązywał w

  dniu składania  zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie  w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie

  Internetowej Sklepu.  Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie  nowego Regulaminu o zmianie

  Regulaminu za pomocą wiadomości  przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu  zmienionego Regulaminu.

  W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej  treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie  Sprzedawcę, co skutkuje

  rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §13.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2015 r.

  ankacyganka.pl Anna Górska

 • Zwroty i reklamacje

  Rękojmia

  1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad  fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny

  względem  Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

  2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez

  nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma

  zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość

  obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę

  usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że

  doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych

  kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się

  wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie

  narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar

  wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może

  odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w

  sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z

  Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

  3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt

  dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

  4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania

  Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz

  termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może

  odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany

  Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o

  obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

  Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na

  adres Sprzedawcy.

  2. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy.

  3. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji

  związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

  4. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w

  szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.

  Gwarancja

  1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

  Odstąpienie od Umowy sprzedaży

  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania

  przyczyny.

  2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient

  może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy

  wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza  Klientowi  otrzymanie formularza  złożonego

  za pośrednictwem strony internetowej.

  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

  4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje

  wiązać.

  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o

  odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca

  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia

  przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób  dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób

  Dostawy  oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do  zwrotu Klientowi poniesionych przez niego

  dodatkowych kosztów.

  7.  Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak  nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym

  odstąpił od  Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie  Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem

  tego terminu.

  8.  W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

  9.  Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym  trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta

  o kosztach  zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

  10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru  będące wynikiem korzystania z niego w sposób

  wykraczający poza  sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania  Towaru.

  11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego  sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że

  Konsument wyraźnie  zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego  z żadnymi kosztami.

 • Koszty i czas dostawy

  Płatności

  1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym  Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji

  odnośnie  kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie  zobowiązany ponieść w związku z Umową

  sprzedaży, o których Klient  będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu  zamówienia.

  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione  Towary:

  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym  przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po

  przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia  zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po

  wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal (w tym  przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta

  zostanie po  przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia  zamówienia oraz po otrzymaniu przez

  Sprzedawcę informacji  z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);

  c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu  Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego

  wysyłka  zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę  potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

  3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany

  dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

  4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza

  Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub

  pisemnie. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie

  tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie

  płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od

  umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

  Dostawa

  1. Sprzedawca  realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

  3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od

  momentu dokonania płatności przez Klienta w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.

  4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od

  momentu zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

  5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

  6.  Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób  przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności

  pracownika  Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.  Klient ma również prawo żądać od pracownika

  Dostawcy spisania  właściwego protokołu.

  7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej  przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT

  obejmującą  dostarczane Towary.

  8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego  adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres

  Dostawy,  pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu  telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym

  Klient będzie  obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do  Sklepu Internetowego przez Dostawcę,

  Sprzedawca skontaktuje się  z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie  z Klientem termin i koszt

  Dostawy.

 • Polityka prywatności

  1. Jakie dane zbieramy o Tobie?

  Dane zbierane podczas transakcji zakupu

  Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres

  zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności.

  Dane zbierane automatycznie

  Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres

  IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

  Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

  Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe,

  np. imię, nazwisko, adres email, itp.

  2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

  W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

  Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy

  oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje

  płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

  Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

  Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w

  celu wysłania Ci naszego Newslettera.

  Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania

  danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są

  zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

  Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi

  na Twoje zapytanie.

  W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione

  pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa,

  możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

  3. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

  Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również

  kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

  Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać

  drogą emailową nasz Newsletter.

  4. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) – NOWE ZASADY POLITYKI COOKIES

   Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w

  urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies

  zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz

  unikalny numer.

   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp

  jest operator Serwisu Anna Górska ankacyganka.pl Anna Górska, 83-010 Straszyn, ul. Andromedy 9, NIP 875-136-14-87

   Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a)   dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron

  internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę

  internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b)   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co

  umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent

  cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do

  czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki

  cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do

  czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

   W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a)   „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki

  cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b)   pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie

  uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c)    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację

  interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,

  wyglądu strony internetowej itp.;

  d)   „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich

  zainteresowań.

   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie

  dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w

  każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki

  sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich

  każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi

  plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

  na stronach internetowych Serwisu.

   Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez

  współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  5. Zmiany naszej polityki prywatności.

  Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej

  stronie.

  6. Nazwa i adres firmy, kontakt.

  Firma zbierająca dane: ankacyganka.pl Anna Górska, 83-010 Straszyn, ul. Andromedy 9, NIP 875-136-14-87

  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: anka@ankacyganka.pl